Wstęp

Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://centrumkultury.kamiennagora.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-28.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wstęp

Centrum Kultury w Kamiennej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Centrum Kultury w Kamiennej Górze.

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 03.08.2021 r. Aktualizację oświadczenia sporządzono dnia 01.10.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Gut, lukasz.gut@umkg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 757442875. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury w Kamiennej Górze mieści się przy ul. Tadeusza Kościuszki 4,  w którym mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne.

W budynku mieszczą się następujące działy:

I piętro – Dyrektor Centrum Kultury
I piętro – Główna Księgowa
I piętro – Biuro

Opis dostępności wejścia do budynku

Do Biura Dyrektora Centrum, Głównej Księgowej oraz Impresariatu można dostać się wejściem „C”. Wejście znajduje się na wysokości chodnika w związku z tym jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku Centrum prowadzi ciąg pieszy, po którym osoba z niepełnosprawnością ruchową może się przemieszczać.

Wejściem oznaczonym literą „A” można dostać się na I i II piętro. Na piętra prowadzi ciąg schodów. Wejście „A” nie ma zainstalowanej winy, wejście nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku inwalidzkim.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wejściem „C” można dostać się na parter, na którym znajduje się sala taneczna Centrum Kultury. Do sali tanecznej prowadzi ciąg schodów oraz winda. Obok sali tanecznej znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością.

Wejściem „C” można dostać się na I i II piętro tylko windą. Szerokość korytarzy na I i II piętrze umożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością
Na parterze, I i II piętrze budynku znajduję się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku Centrum brak jest pochylni, platform oraz pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille`a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku są miejsca parkingowe, ale miejsca nie mają wydzielonego obszaru dla osób  z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Centrum Kultury.

Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne

Centrum Kultury w Kamiennej Górze nie ma osobnych aplikacji mobilnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848