Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 
Centrum Kultury w Kamiennej Górze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Doposażenie Centrum Kultury w Kamiennej Górze celem poprawy jakości oraz poszerzenia oferty kulturalnej

Przedmiotem projektu jest doposażenie Centrum Kultury w Kamiennej Górze w sprzęt, urządzenia, meble i oprogramowanie niezbędne dla poprawy jakości aktualnej oferty kulturalnej oraz umożliwiające jej poszerzenie o nowe sfery działalności.
W wyniku realizacji projektu udostępnione zostaną nowepowierzchnie i pomieszczenia Centrum Kultury w Kamiennej Górze, poszerzona zostanie również oferta kulturalna poprzez wprowadzenie nowych form działalności kulturalnej.
CEL GŁÓWNY:
Wzrost atrakcyjności i dostępności oferty kulturalnej oferowanej przez Centrum Kultury w Kamiennej Górze
CELE SZCZEGÓŁOWE:doposażenia funkcjonujących aktualnie sal: plastycznej (nowe warsztaty z ceramiki, grafiki), widowiskowej (spełnienie warunków technicznych – raiderowych szerszej grupy artystów profesjonalnych, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość wykorzystania projekcji multimedialnych), galerii (nowe formy prezentacji sztuki – multimedialne),

zakup wyposażenia w celu zorganizowania całkowicie nowych pomieszczeń takich jak: sala multimedialna (nowe kursy nauki obsługi komputera – w szczególności dla osób starszych, językowe, grafiki komputerowej (w tym np. fotograficznej), montażu filmowego, utworzenie mediateki), sala kameralna (organizacja przeglądów teatralnych, w tym przeglądów zespołów osób niepełnosprawnych, konkursy recytatorskie, monodramy, koncerty akustyczne, projekcje filmowe, spotkania autorskie), studio nagrań (nowe warsztaty z kształcenia głosu, instrumentalne, realizacji dźwięku, rejestracja nagrań wokalistów, zespołów muzycznych)
PRZEWIDYWANY REZULTAT:
Zwiększenie udziału mieszkańców Kamiennej Góry w zajęciach i warsztatach artystycznych oraz wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury

Wartość projektu: 1 373 795,10 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 086 736,08 PLN